Algemene voorwaarden

Artikel 1
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeersschool Mattemburgh B.V. gevestigd te Bergen op Zoom, van Dedemstraat 182, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20085519 en met BTW nummer: NL806436335B01 hierna te noemen “Mattemburgh”.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijles shop B.V. handelend onder de naam Verkeersschool Mattemburgh Goes gevestigd te Goes, Piet Heinstraat 10, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20108329 en met BTW nummer: NL811240319B01 hierna te noemen “Mattemburgh”.
1.3 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van “Mattemburgh”.
1.4 Bijzondere van de algemene voorwaarden van “Mattemburgh” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2
Prijzen, offertes en aanbiedingen

2.1 Al onze offertes en aanbiedingen, waaronder begrepen inschrijfformulieren, zijn vrijblijvend. In een offerte of aanbieding voorkomende fouten of omissies binden “Mattemburgh” niet. Genoemde prijzen in niet uitsluitend tot de Contractant gerichte informatie, zoals drukwerk, formulieren, websites, social media etc., zijn niet altijd actueel en binden “Mattemburgh” niet.
2.2 Door medewerkers van “Mattemburgh”, anders dan in een offerte of aanbieding, verstrekte informatie of adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Daaraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3
Gebruik lesmaterialen

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van enige krachtens en/of in het kader van enige overeenkomst verstrekte en/of toegankelijk gemaakte lesmaterialen, waaronder begrepen lesplannen, leerstof en andere documentatie of beeldmateriaal gerelateerd aan enig Opleidingsproduct, berusten uitsluitend bij “Mattemburgh” en/of haar licentiegever(s).
3.2 De Contractant en/of Deelnemer verplicht zich de in artikel 3.1 bedoelde rechten te respecteren en zich te onthouden van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van door “Mattemburgh”  ter beschikking gestelde lesmaterialen, zonder expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van “Mattemburgh”.

Artikel 4
Totstandkomen van een overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een offerte of aanbieding van “Mattemburgh”  door de Contractant. Acceptatie van een aanbod kan mondeling, telefonisch, via internet/email of schriftelijk plaatsvinden, maar uitsluitend door een daartoe bevoegde persoon. Uit acceptatie vloeit gelijktijdig een betalingsverplichting voort.
4.2 “Mattemburgh”  kan, zonder opgaaf van reden(en), Contractanten en/of Deelnemers afwijzen.
4.3 “Mattemburgh”  stuurt een bevestiging van de overeenkomst aan Contractant, tenzij anders overeengekomen. De bevestiging vermeldt de plaats, de datum en de tijd van uitvoering van het Opleidingsproduct, het aantal Deelnemers waarvoor de Contractant de overeenkomst sluit en eventuele andere bijzonderheden. Bij de bevestiging ontvangt de Contractant tevens een factuur.
4.4 Contractant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat ervoor in dat zowel Contractant als door Contractant aangemelde Deelnemers, alle verplichtingen kennen en nakomen die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoen aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden.

Artikel 5
Instructie

5.1 “Mattemburgh” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet RijonderrichtMotorrijtuigen (WRM).
5.2 “Mattemburgh” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.
5.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Mattemburgh” of de leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Mattemburgh” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
5.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Mattemburgh” of de leerling hiervan wenst af te wijken.
5.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur (trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 6
Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Mattemburgh” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 7
Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Mattemburgh” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur / trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Mattemburgh” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikel 8.3).

Artikel 8
Annulering 

8.1 De leerling kan kosteloos een losse rijles, die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 3 volle werkdagen voor de afspraak annuleren.
8.2 Annulering wegens ziekte dient voor aanvang van de rijles worden gemeld. Bij annulering binnen drie dagen voor aanvang van de les wegens ziekte van de leerling geldt er een ziektetarief van €30,- per lesuur.
8.3 Uitzondering voorwaarden annulering:
a In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
b Er is sprake van een niet aan de leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Mattemburgh” beoordeeld.
8.4 In de gevallen, genoemd in artikelen 8.3a en 8.3b, zal “Mattemburgh” er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.
Wijze van afzegging:
8.5 Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door “Mattemburgh “ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Mattemburgh” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail op: info@mattemburgh.com

Artikel 9
Beëindigen instructie

9.1 “Mattemburgh “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Mattemburgh” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
9.2 “Mattemburgh”is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. In de gevallen 9.1 en 9.2 is “Mattemburgh”niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
9.3 De instructeur is afwezig door ziekte en er is ook geen vervanger beschikbaar.
9.4 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
9.5 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
Bij 9.3, 9.4 en 9.5 zal “Mattemburgh “ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 10
Aanvraag examen

10.1 “Mattemburgh” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.
10.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens andere verplichtingen van de leerling omdat hij verzuimd heeft deze verplichtingen bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 11
Annulering examens

Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
11.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
11.2 Er is sprake van een niet aan de leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van de leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent.
Bij 11.1 en 11.2 zal “Mattemburgh” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.
11.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
11.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
11.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de “Mattemburgh” de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen :
Rij-examen categorie A / AM: lesgeld van één rijles
Rij-examen categorie B / BE: lesgeld van twee rijlessen
Rij-examen categorie C1 / C1E / C / CE en TVP: lesgeld van twee rijlessen
In geval van 11.3 t/m 11.5 zal “Mattemburgh” de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 12
Weigering examens

“Mattemburgh” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator.

Artikel 13
Vakantie leerling

13.1 Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.
13.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 14
Betaling

14.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien contante betaling uitblijft, en “Mattemburgh” een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is “Mattemburgh”  gerechtigd om € 7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is “Mattemburgh”  “ gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Mattemburgh”  nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.
14.2 “Mattemburgh”  is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
14.3 “Mattemburgh”  is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
14.4 Uit het enkele feit dat “Mattemburgh” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 15
Aansprakelijkheid

15.1 “Mattemburgh”  verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.
15.2 Geen dekking, volgend uit art. 15.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Mattemburgh” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
15.3 “Mattemburgh” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door de leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 16
Rijbevoegdheid leerling

Indien “Mattemburgh”   door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Mattemburgh”   aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Mattemburgh”  volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Mattemburgh”  haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Mattemburgh” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Mattemburgh”  te vergoeden. Indien “Mattemburgh”   ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Mattemburgh” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Mattemburgh” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 17
Persoonsgegevens

“Mattemburgh” behandelt alle in het kader van de uitvoering van enige Overeenkomst aan haar verstrekte (persoons)gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Doorgifte van (persoons)gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ter voldoening aan een wettelijke verplichting of na expliciete toestemming van de Contractant en/of Deelnemer op wie de (persoons)gegevens betrekking hebben.

Artikel 18
Garantie

“Mattemburgh” zal alle inspanningen verrichten die nodig zijn om de leerling in staat te stellen om het examen waarvoor de leerling zich heeft laten opleiden te kunnen behalen. Indien de leerling het examen niet behaalt, kan “Mattemburgh”  hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer het niet behalen van een examen veroorzaakt wordt door derden kan de aansprakelijkheid niet worden verhaald op “Mattemburgh”.

Cursusgarantie wordt slechts verstrekt over de theorieopleidingen voor de rijbewijzen AM, A, B, C en CE en indien de leerling alle lessen van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven heeft gevolgd en betaald. Voor de praktijkopleidingen is er alleen sprake van examengarantie voor de categorie B, wanneer er een pakket is overeengekomen wat deze garantie bevat en wanneer er aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Bovendien is examengarantie alleen van toepassing op het eerste herexamen voor praktijk. Er is geen sprake van rijbewijsgarantie bij “Mattemburgh”. De garanties vervallen 6 maanden na het laatste examen of 6 maanden na de laatste cursusdag. Bovendien dienen in het geval van een praktijkopleiding minimaal 2 lessen per week te worden gereden om in aanmerking te komen voor examengarantie. Dit mag ook 1 dubbele rijles per week betreffen.

Artikel 19
Laagste prijsgarantie

Op de categorie personenauto met aanhangwagen (rijbewijs BE), geldt bij ”Mattemburgh” een laagste prijsgarantie.
19.1 De laagste prijsgarantie geldt voor de categorie: personenauto met aanhangwagen (rijbewijs BE).
19.2 De laagste prijsgarantie geldt in het werkgebied van ”Mattemburgh”. Onder het werkgebied wordt verstaan: Bergen op Zoom, Goes en Roosendaal.
19.3  Laagste prijsgarantie geldt t.o.v. alle andere verkeersscholen in ons werkgebied. Stuntprijzen, acties en tijdelijke prijsverlagingen zijn uitgezonderd.
19.4 Een lagere prijs bij een andere partij dient te worden aangetoond met een offerte van de betreffende partij. Indien de offerte voldoet aan alle voorwaarden, neemt ”Mattemburgh” het prijsverschil voor haar rekening.
19.5 De lagere prijs bij een andere partij dient identiek te zijn aan het aanbod van ”Mattemburgh”.
19.6 De laagste prijsgarantie wordt afgegeven in de periode dat de opleiding en examen worden gevolgd en niet met terugwerkende kracht als het examen is behaald.

Artikel 20
Nascholing

Cursisten die deelnemen aan opleidingen t.b.v. de nascholing voor chauffeurs dienen:

  • zich minimaal 5 dagen voor aanvang van de cursus aan te melden;
  • zich bij aanvang van de cursusdag middels een geldig rijbewijs te legitimeren;
  • bij aanvang en aan het einde van de cursusdag de presentielijst te tekenen;
  • de gehele cursus aanwezig te zijn;
  • ervoor te zorgen dat bij gebruikmaking van het voertuig van de klant het voertuig de gehele dag aanwezig is;
  • bij ruiling tussen cursisten eerst ”Mattemburgh” hiervan op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van ”Mattemburgh” onderling te ruilen;

Artikel 21
Aanvullende voorwaarden

21.1 Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld actiepakket of examengarantie), dan is “Mattemburgh” gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
21.2 Voor CCV-examens / opleidingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze worden u mede gedeeld bij het plannen van de opleiding.

Artikel 22
Klachten

Indien de leerling klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten, dan dient hij deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hem de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van ”Mattemburgh”, van Dedemstraat 182, 4611BE te Bergen op Zoom. Als er geen overeenstemming wordt bereikt bestaat er een beroepsmogelijkheid middels een mediair.

Artikel 23
Toepasselijk recht

23.1 Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten aangegaan met ”Mattemburgh”, of offertes en aanbiedingen uitgebracht door ”Mattemburgh”, zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

01-01-2018